Quay lại trang trước

Công dụng của Iodine là gì? Thiếu I-ốt sẽ bị làm sao?