Quay lại trang trước

Vitamin B1 (Thiamin) là gì, có vai trò gì?